banner_index

Điều khoản dịch vụ

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Chào mừng đén với website của chúng tôi.Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách quyền riêng tư và tuyên bố từ chối trách nhiệm về trang web của chúng tôi, sẽ chi phối mối quan hệ của Youha.com với bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản và điều kiện sử dụng này.Vì mục đích của các điều khoản và điều kiện này, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi” đề cập đến Youha.com và “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, khách hàng, khách truy cập, người dùng trang web hoặc người sử dụng trang web của chúng tôi.

Sửa đổi các điều khoản
Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của các điều khoản này bất cứ lúc nào.Vui lòng kiểm tra các điều khoản này thường xuyên trước khi sử dụng trang web của chúng tôi để đảm bảo bạn biết về bất kỳ thay đổi nào.Chúng tôi sẽ cố gắng nêu bật mọi thay đổi quan trọng hoặc quan trọng đối với bạn nếu có thể.Nếu bạn chọn sử dụng trang web của chúng tôi thì chúng tôi sẽ coi việc sử dụng đó là bằng chứng thuyết phục về sự đồng ý và chấp nhận của bạn rằng các điều khoản này chi phối các quyền và nghĩa vụ của bạn và Youha.com đối với nhau.

Trách nhiệm hữu hạn
Điều kiện tiên quyết cần thiết để bạn sử dụng trang web của chúng tôi là bạn đồng ý và chấp nhận rằng Youha.com không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu liên quan đến việc bạn sử dụng trang web, cho dù là do lỗi hay thiếu sót trong tài liệu của chúng tôi hoặc thông tin, bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào chúng tôi có thể cung cấp hoặc từ bất kỳ việc sử dụng nào khác của trang web.Điều này bao gồm việc bạn sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, liên kết, nhận xét hoặc quảng cáo nào của bên thứ ba.Việc bạn sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn thông qua trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cá nhân, cụ thể của bạn.Bạn thừa nhận rằng những thông tin và tài liệu đó có thể chứa những điểm không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi loại trừ rõ ràng trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót nào như vậy trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Liên kết đến các trang web khác
Đôi khi, Youha.com có ​​thể cung cấp trên trang web của mình các liên kết đến các trang web khác, quảng cáo và thông tin trên các trang web đó để thuận tiện cho bạn.Điều này không nhất thiết ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt hoặc sắp xếp giữa Youha.com và chủ sở hữu của các trang web đó.Youha.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được tìm thấy trên các trang web được liên kết.

Trang web của Youha.com có ​​thể chứa thông tin hoặc quảng cáo do bên thứ ba cung cấp mà Youha.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thông tin hoặc lời khuyên nào do bên thứ ba cung cấp trực tiếp cho bạn.Chúng tôi chỉ đưa ra 'khuyến nghị' và không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ lời khuyên nào nhận được về vấn đề này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để có được thông tin chính xác, đáng tin cậy và cập nhật nhất trên trang web của mình nhưng chúng tôi không bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng bất kỳ tài liệu, sản phẩm, dịch vụ nào, liên kết hoặc thông tin trên trang web của mình hoặc về tính chính xác, phù hợp, chính xác, độ tin cậy của chúng hoặc những điều khác.
Trách nhiệm duy nhất của bạn chứ không phải của Youha.com là phải chịu mọi chi phí bảo trì, sửa chữa hoặc chỉnh sửa.Luật hiện hành ở tiểu bang hoặc lãnh thổ của bạn có thể không cho phép những loại trừ này, đặc biệt là loại trừ một số bảo đảm ngụ ý.Một số điều trên có thể không áp dụng cho bạn nhưng bạn phải đảm bảo nhận thức được mọi rủi ro mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng trang web này hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được cung cấp thông qua trang web này.Bạn có trách nhiệm phải làm như vậy.

Quyền riêng tư của bạn
Tại Youha.com, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn.Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn để tối đa hóa các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn.Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật của thông tin do bạn cung cấp.Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư riêng của chúng tôi.

Bạn có thể thay đổi thông tin chi tiết của mình bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản qua email.Tất cả thông tin chúng tôi nhận được từ khách hàng đều được bảo vệ bởi các máy chủ an toàn của chúng tôi.Hơn nữa, tất cả dữ liệu khách hàng được thu thập đều được bảo mật khỏi việc sử dụng hoặc truy cập trái phép.

Các bên thứ ba
Chúng tôi không và sẽ không bán hoặc kinh doanh thông tin cá nhân hoặc khách hàng.Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng theo nghĩa chung mà không cần tham chiếu đến tên, thông tin của bạn để tạo số liệu thống kê tiếp thị, xác định nhu cầu của người dùng và hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của khách hàng nói chung.Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi chứ không phải cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác.

Tiết lộ thông tin
Trong một số trường hợp nhất định, Youha.com có ​​thể được yêu cầu tiết lộ thông tin một cách thiện chí và Youha.com bắt buộc phải làm như vậy trong các trường hợp sau: theo luật hoặc bởi bất kỳ tòa án nào;để thực thi các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận khách hàng nào của chúng tôi;hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của khách hàng hoặc bên thứ ba của chúng tôi.

Loại trừ đối thủ cạnh tranh
Nếu bạn đang kinh doanh tạo ra các tài liệu, hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự nhằm mục đích cung cấp chúng có tính phí cho người dùng, cho dù họ là người dùng doanh nghiệp hay người dùng gia đình, thì bạn là đối thủ cạnh tranh của Youha.com.Youha.com rõ ràng loại trừ và không cho phép bạn sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi, tải xuống bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào từ trang web của mình hoặc lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào như vậy thông qua bên thứ ba.Nếu bạn vi phạm điều khoản này thì Youha.com sẽ yêu cầu bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi tổn thất mà chúng tôi có thể phải chịu và hơn nữa, bạn phải chịu trách nhiệm về tất cả lợi nhuận mà bạn có thể kiếm được từ việc sử dụng không được phép và không đúng cách đó.Youha.com có ​​quyền loại trừ và từ chối bất kỳ người nào truy cập vào trang web, dịch vụ hoặc thông tin của chúng tôi theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bản quyền, nhãn hiệu và hạn chế sử dụng
Trang web này chứa tài liệu được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi.Tài liệu này bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, bố cục, giao diện, hình thức, nhãn hiệu và đồ họa.Bạn không được phép sao chép các tài liệu, thông tin hoặc tài liệu trên trang web cho mục đích bán hoặc sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào.Đặc biệt, bạn không được phép xuất bản lại, tải lên, truyền dưới dạng điện tử hoặc cách khác hoặc phân phối bất kỳ tài liệu, tài liệu hoặc sản phẩm nào đôi khi có thể tải xuống trên trang web này.

Youha.com bảo lưu rõ ràng mọi bản quyền và nhãn hiệu trong tất cả các tài liệu, thông tin và tài liệu trên trang web của chúng tôi và chúng tôi có quyền thực hiện hành động chống lại bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong số này.

Bất kỳ việc phân phối lại hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm ngoại trừ những điều sau: bạn có thể in hoặc tải xuống bản trích xuất đĩa cứng cục bộ chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn;và bạn có thể sao chép nội dung cho từng bên thứ ba để họ sử dụng cho mục đích cá nhân nhưng chỉ khi bạn thừa nhận trang web là nguồn của tài liệu.

Bạn không được phép phân phối hoặc khai thác nội dung đó vì mục đích thương mại, trừ khi có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.Bạn cũng không thể truyền tải hoặc lưu trữ nó trên bất kỳ trang web nào khác hoặc hình thức hệ thống truy xuất điện tử khác.

Toàn bộ thỏa thuận
Các điều khoản và điều kiện này thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Youha.com liên quan đến việc bạn sử dụng và truy cập vào trang web của Youha.com cũng như việc bạn sử dụng và truy cập vào các tài liệu và thông tin trên đó.Không có điều khoản nào khác được đưa vào thỏa thuận này trừ khi nó được yêu cầu đưa vào bởi bất kỳ luật pháp nào của Trung Quốc hoặc bất kỳ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ nào.Tất cả các điều khoản ngụ ý ngoại trừ những điều khoản được ngụ ý theo quy định và không thể loại trừ rõ ràng đều được loại trừ rõ ràng.

Loại trừ các điều khoản không thể thực thi
Trong trường hợp bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào ở trên theo bất kỳ đạo luật hiện hành nào là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành ở bất kỳ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ nào thì điều khoản đó sẽ không áp dụng ở Tiểu bang hoặc Lãnh thổ đó và sẽ được coi là chưa bao giờ được đưa vào các điều khoản và điều kiện này ở Tiểu bang hoặc Lãnh thổ đó.Điều khoản như vậy nếu hợp pháp và có thể thi hành ở bất kỳ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ nào khác sẽ tiếp tục được thi hành đầy đủ và là một phần của thỏa thuận này ở các Tiểu bang và Lãnh thổ khác đó.Việc loại trừ bất kỳ điều khoản nào theo đoạn này được coi là sẽ không ảnh hưởng hoặc sửa đổi khả năng thực thi đầy đủ và cấu trúc của các điều khoản khác của các điều khoản và điều kiện này.

Quyền hạn
Thỏa thuận này và trang web này tuân theo luật pháp của Trung Quốc.Nếu có tranh chấp giữa bạn và Youha.com dẫn đến kiện tụng thì bạn phải chịu thẩm quyền xét xử của tòa án Ninh Ba, Trung Quốc.